KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

NİSA 176 GİT

Sure 5  MAİDE SÛRESİ  001-005 Ayet

MAİDE SURESİ 006 GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud ühıllet leküm behimetül enami illa ma yütla aleyküm gayra mühıllis saydi ve entüm hurum innellahe yahkümü ma yürid
2. Ya eyyühellezine amenu la tühillu şeairallahi ve leş şehral harame ve lel hedye ve lel kalaide ve la amminel beytel harame yebteğune fadlem mir rabbihim ve rıdvana ve iza haleltüm fastadu ve la yecrimenneküm şeneanü kavmin en sadduküm anil mescidil harami en tatedu ve teavenu alel birri vet takva ve la teavenu alel ismi vel udvani vettekullah innellahe şedidül ikab
3. Hurrimet aleykümül meytetü ved demü ve lahmül hınzıri ve ma ühille li gayrillahi bihi vel münhanikatü vel mevkuzetü vel müteraddiyetü ven netiyhatü ve ma ekeles sebüu illa ma zekkeytüm ve ma zübiha alen nüsubi ve en testaksimu bil ezlam zaliküm fisk elyevme yeissellezıne keferu min diniküm fe la tahşevhüm vahşevn elyevme ekmeltü leküm dineküm ve etmentü aleyküm nimeti ve radıytü lekümül islame dina fe menidturra fi mahmesatin gayra mütecanifil li ismin fe innellahe ğafurur rahiym
4. Yeseluneke maza ühille lehüm kul ühille lekümüt tayyibatü ve ma alemtüm minel cevarihi mükellibıne tüallimunehünne mimma allemekümüllah fe külu mimma emsekne aleyküm vezkürüsmellahi aleyhi vettekullah innellahe seriul hisab
5. Elyevme ühille lekümüt tayyibat ve taamüllezıne utül kitabe hillül leküm ve taamüküm hıllül lehüm vel muhsanatü minel müminati vel muhsanatü minellezıne utül kitabe min kabliküm iza ateytümuhünne ücurahünne muhsinıne gayra müsafihiyne ve la müttehızı ahdan ve mey yekfür bil imani fe kad habita amelühu ve hüve fil ahirati minel hasirin