KUR'AN-I KERİM FİHRİSTİNE GİT

 

Bismillâhirrahmânirrahîm

 
 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

 

FECR SURESİ 015-020 GİT

Sure 90   BELED SÛRESİ  001-020 Ayet

ŞEMS SURESİ 001-010 GİT

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. La uksimü bilhazelbeledi.
2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
3. Ve validin ve ma velede.
4. Lekad halaknelinsane fiy kebedin.
5. Eyahsebü en len yakdire aleyhi ehadün.
6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
8. Elem necal lehu ayneyni.
9. Ve lisanen ve şefeteyni.
10. Ve hedeynahünnecdeyni.
11. Felaktehamelakabete.
12. Ve ma edrake melakabetü.
13. Fekkü rekabetin.
14. Ev ıtamün fiy yevmin ziy mesğabetin.
15. Yetiymen za makrebetin.
16. Ev miskiynen za metrebetin.
17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
18. Ol,eke ashabülmeymene
19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeşemeti.
20. Aleyhim narün müsadetün.